Krst

Krst sa udeľuje len deťom z našej farnosti. Miesto krstu má byť tam, kde dieťa býva, resp. bude bývať. Ak v našej farnosti nebývate, je potrebný súhlas od vášho kňaza, kde bývate, ale dajte prednosť miestu vášho bydliska.

Rodičia môžu o krst dieťaťa požiadať na farskom úrade počas úradných hodín.

  1. Rodičia dieťaťa majú byť pre svoje dieťa vzorom kresťanského života.
  2. Ak žiadajú o krst rodičia, ktorí nie sú cirkevne sobášení, je to pre nich príležitosť hľadať spôsob, ako sa dostať k sviatostnému životu. Rodičov k cirkevnému sobášu nenútime, ani ho nekladieme ako podmienku pre pokrstenie dieťaťa. Rodičia k tomuto rozhodnutiu majú dozrieť sami.  Ak sa nemôžu cirkevne sobášiť, (napr. po rozvode žijú v civilnom manželstve), treba zistiť, ako vytvoria prostredie rastu vo viere pre svoje dieťa.
  3. Rodičia totiž dávajú pri krste záruku náboženského rastu detí. Ak nie je nádej na tento rast, podľa Kodéxu cirkevného práva, môže byť krst odložený do času, kedy sa rodičom podarí dospieť k praktikám viery: účasť na sv. omšiach, modlitby, sviatosti…
  4. Pred krstom je potrebné prísť na náuku. Na náuku nech prídu rodičia a krstní rodičia, prosíme bez dieťaťa. Rodičia prinesú so sebou rodný list dieťaťakrstní rodičia svoj krstný list, ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace a musí obsahovať poznámku o birmovke, príp. aj o cirkevnom sobáši!

V našej farnosti sa krstí pravidelne dva krát v mesiaci (nepárny týždeň) buď v sobotu ráno o 8:30 alebo v nedeľu v rámci sv. omše, ktorá sa začína o 10:30. Krstná náuka býva pred krstom v piatok po večernej sv. omši na fare.

Príprava pre dospelých na krst trvá dva roky. Je to čas, kedy má kandidát krstu spoznať náuku viery a osvedčiť sa v kresťanskom živote.

Krstný rodič musí spĺňať:      

  • aby dovŕšil šestnásty rok života
  • aby bol pobirmovaný katolík a viedol život primeraný viere (modlil sa, pristupoval k sviatostiam, chodil do kostola…)
  • krstný rodiči majú byt pre dieťa veľkým vzorom vo viere. Ak je slobodný, nemá žiť vo voľnom zväzku.  Ak sú manželia, majú byt sobášení v katolíckom kostole
  • aby nebol rozvedený
  • aby nebol otcom alebo matkou krstenca

Rodičia, krstní rodičia i ostatní členovia rodiny podľa možnosti nech pred krstom pristúpia k sviatosti zmierenia, aby počas krstu dieťaťa oni sami boli v milosti posväcujúcej.