Ako vybaviť

Administratívne záležitosti vybavujeme počas stránkových hodín alebo po osobnom či telefonickom dohovore

Krst

Krst sa udeľuje len deťom z našej farnosti. Miesto krstu má byť tam, kde dieťa býva, resp. bude bývať. Ak v našej farnosti nebývate, je potrebný súhlas od vášho kňaza, kde bývate, ale dajte prednosť miestu vášho bydliska.

Viac

Birmovanie

Birmovanec završuje svoju prípravu na život prijatím sviatosti birmovania. Darmi Ducha Svätého sa pripravuje na vydávanie svedectva viery dospelého kresťana. Vďaka tomu, že už pozná svoju vieru, bude ju môcť medzi ostatnými obraňovať.  Posilňuje sa vo viere  a osobne sa posväcuje, aby budoval obraz skutočného kresťana pre dobro Cirkvi a seba.

Viac

Svätá spoveď

Svätú spoveď si možno vykonať:

  •  vo farskom kostole každý deň pol hodinu pred sv. omšou

 na filiálkach na požiadanie

Viac

Sviatosť manželstva

Snúbenci sa zahlásia najmenej tri mesiace pred plánovaným sobášom na farskom úrade počas úradných hodín. Na zápise sobáša si snúbenci s kňazom dohodnú  prípravné sobášne náuky a termín sobáša. So sebou si prinesú občianske preukazy a ak boli pokrstení v inej farnosti, prinesú si svoje krstné listy, ktorých dátum vystavenia nech nie je starší viac ako šesť mesiacov.

Viac

Sviatosť pomazania chorých

Pomazanie chorých sa môže udeliť veriacemu, ktorý sa v dôsledku choroby alebo staroby začína ocitať v nebezpečenstve smrti. Môže sa zopakovať, ak chorý po zlepšení zdravotného stavu znovu upadne do ťažkej choroby, alebo ak sa počas trvania tej istej choroby jeho zdravotný stav zhorší. Pomazanie je dobré prijať i pred operáciou.

Viac

Pohreb

Pohrebné obrady sú určené pre zosnulých, ktorí boli členmi Katolíckej cirkvi a ktorí za života nedali najavo svoj opačný postoj k nej. Pre nahlásenie pohrebu je potrebné na faru priniesť List o prehliadke zosnulého vystavený a potvrdený matrikou, dohodnúť si s kňazom a pohrebnou službou termín pohrebu.

Viac