Pohrebné obrady sú určené pre zosnulých, ktorí boli členmi Katolíckej cirkvi a ktorí za života nedali najavo svoj opačný postoj k nej.

Pre nahlásenie pohrebu je potrebné na faru priniesť List o prehliadke zosnulého vystavený a potvrdený matrikou, dohodnúť si s kňazom a pohrebnou službou termín pohrebu.

Zároveň si treba s kňazom dohodnúť pohrebnú svätú omšu. Sv. spoveď pre pozostalú rodinu je možná v pracovné dni pred každou sv. omšou.

Naša sv. spoveď so sv. prijímaním a sv. omša obetovaná za dušu zosnulého predstavujú pre ňu veľké duchovné dobro a sú naším duchovným darom pre zosnulého.