Pomazanie chorých sa môže udeliť veriacemu, ktorý sa v dôsledku choroby alebo staroby začína ocitať v nebezpečenstve smrti. Môže sa zopakovať, ak chorý po zlepšení zdravotného stavu znovu upadne do ťažkej choroby, alebo ak sa počas trvania tej istej choroby jeho zdravotný stav zhorší. Pomazanie je dobré prijať i pred operáciou.

Sviatosť pomazania chorých doma sa nahlasuje a udeľuje kedykoľvek na požiadanie na farských tel. číslach 032/652 30 52 alebo 0910 852 100.Pri udeľovaní doma prichystajte pri chorom stôl prestretý bielym obrusom, kríž, dve horiace sviece.

Pomazanie chorých v nemocnici  nahláste na tel. čísle: 0692 009 043 alebo pred sv. omšou v nemocničnej kaplnke. Viac informácií o duchovnej službe v nemocnici.